Sygn. akt I Ns 594/18                                                                 

Dnia 27 sierpnia 2018 roku

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 22 czerwca 2018 roku został złożony przez Aleksandrę Piwowarczyk wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Henryka Piwowarczyka, zmarłego w dniu 6 marca 2018 roku w Dębnie, posługującego się za życia numerem PESEL 23012006974, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu było Dębno nr 58, 26-006 Nowa Słupia.

 

P O U C Z E N I E

1.      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);

2.      osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

 

                                                                                                             Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                                      Joanna Zięba

 

 

 

 

 

Dnia  10 października 2018 roku                         

Sygn. akt. I Ns 495/18                                         

Wnioskodawca: Beata Konecka

 

 

                                             O g ł o s z e n i e

 

          „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 495/18, z wniosku Beaty Koneckiej, z udziałem Krzysztofa Ostatek o stwierdzenie nabycia spadku po:

- Feliksie Ostatek, synu Kazimierza i Józefy, zmarłym dnia 29 maja 1984 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Wólce Bodzechowskiej,

- Bronisławie Ostatek, córce Wiktorii, zmarłej dnia 26 sierpnia 2011 roku w Starachowicach, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Wólce Bodzechowskiej.

   Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności spadkobierców Bronisławy Ostatek i Feliksa Ostatek, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kinga Kosiarz – Michalska

 

 

Sygn. akt I Ns  297/18

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 297/18 z wniosku Jerzego Różalskiego i Elżbiety Różalskiej o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Bałtowie, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej numerem 873 o powierzchni 1,44 ha, nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów .

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego
Iwona Waśniewska

Sygn. akt I Ns 710/18

 

OGŁOSZENIE

 

„Postanowieniem z dnia 21 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie sygn. akt I Ns 710/18, z wniosku Bogumiła Rupa o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił wnioskodawcy – likwidatorowi Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Bogumiłowi Rupowi na złożenie do depozytu sądowego na złożenie do depozytu sądowego kompletu kluczy w ilości jedenastu sztuk do nieruchomości i do budynku administracyjnego likwidowanej Spółki położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul Gulińskiego 7 z zastrzeżeniem, że klucze te mają być wydane osobom, które wykażą stosownymi dokumentami prawa do reprezentowania Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sąd wzywa do odbioru depozytu.”

                                                                                  

      

                                                                                               Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska

 

Sygn. akt I Ns 685/18


Ogłoszenie

     
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 685/18 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej numerem 75/1 o powierzchni 0,1216 ha, nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia  Sądu Rejonowego
Iwona Waśniewska