Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Konkurs na stanowisko stażysty
Konkurs na stanowisko stażysty

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs na 1 ( jedno) ) wolne stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Oznaczenie konkursu - sygnatura : Adm. 111-1/16

 

Ilość wolnych stanowisk pracy – 1 stanowisko stażysty w wymiarze pełnego etatu

 

Zakres wykonywanych zadań:

- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie zarządzeń;

- sporządzanie wezwań i zawiadomień, wysyłanie korespondencji;

- wykonywanie czynności kancelaryjnych, prac administracyjno-biurowych;

- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych - wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, mieszczących się w zakresie obowiązków służbowych

 

Wymagania konieczne:

Na w/w stanowisko może ubiegać się osoba, która:

1) posiada wykształcenie co najmniej średnie z maturą ( preferowane wykształcenie wyższe na kierunku administracja, administracja sądowa);

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) ma nieposzlakowaną opinię;

4) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

7) posiada dobrą znajomość techniki pracy biurowej oraz obsługi komputera, w tym umiejętność biegłego pisania na klawiaturze komputera.

 

Dodatkowe wymagania:

1) Znajomość następujących aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz.U. 2015 , poz. 133 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r.

– Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( t.j. Dz.U. 2015, poz. 2316) - Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz.U. 2015, poz. 1241 ze zm.)

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 2003r. Nr 5 , poz. 22 z późn. zm.)

 

2) samodzielność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność, zdolności analityczne, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) zgłoszenie do konkursu (podanie) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, z zaznaczeniem sygnatury konkursu oraz aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego;

2) życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe;

3) odpisy lub kserokopie dokumentów (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach) potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia oraz umiejętność obsługi komputera;

4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) oświadczenie kandydata , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko stażysty ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.);

8) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ul. Kościuszki 1 pok. 107 lub 108 (Oddział Administracyjny - I piętro) z podaniem oznaczenia konkursu lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. Oddział Administracyjny ul. Kościuszki 1 , 27-400 Ostrowiec Św. (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) w terminie do 10 maja 2016r.

 

Zgłoszenia złożone po terminie zostaną odrzucone. Wszelkie braki w dokumentach złożonych przez kandydata nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętnośc;

3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjne.

 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostaną ogłoszone co najmniej na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (www.ostrowiec.sr.gov.pl), zakładka „Oferty pracy” oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Sądu.

 

Informacje dodatkowe:

- wzór oświadczenia oraz kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.

- dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym : P. Marzena Krzystek – Kierownik Oddziału Administracyjnego , tel . 41 / 246-20-17

 

Dyrektor SR w Ostrowcu Św.

Anna Pionka

kwestionariusz osobowy
 ikona pdf ikona doc
oświadczenie kandydata
 ikona pdf ikona doc
uchwała numer 1 Komisji Konkursowej
 ikona pdf  
uchwała numer 2 Komisji Konkursowej
 ikona pdf  
uchwała numer 3 Komisji Konkursowej ikona pdf 
uchwała numer 4 Komisji Konkursowej ikona pdf