Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

 

Na podstawie art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 , poz. 1070 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2012r., poz. 314) Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. – Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Opatowie.

 

Nazwa i adres Sądu : Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Kościuszki 1

27-400 Ostrowiec Św.

 

Oznaczenie konkursu: Adm. 110-2/13

 

Liczba wolnych miejsc: 1 etat

 

Termin przeprowadzenia konkursu: 14 sierpnia 2013r. (środa)

 

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. ul. Kościuszki 1, sala rozpraw nr 1 (parter)

 

I . WYMAGANIA

 

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) znowelizowanym ustawą z dnia 10 maja 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z dnia 7.06.2013r. poz. 662) Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4) ukończył 24 lata.

 

II . MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

 

Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 29 lipca 2013r. w Sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ul. Kościuszki 1, I piętro , pokój nr 107 bądź przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres: Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. ul. Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Św.

 

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych uznanych w Polsce;

4) oświadczenie , o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych;

5) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. przy ul. Kościuszki 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41/ 26-28-241 wewn. 100 lub wewn. 117.