Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze – stażysty
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze – stażysty
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze – stażysty w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim (umowa o pracę na czas zastępstwa)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs na 1 (jedno) wolne stanowisko urzędnicze – stażysty – (umowa o pracę na czas zastępstwa) do wydziału orzeczniczego Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Oznaczenie konkursu sygnatura : D. 110-4/13


Wymagania konieczne: Na stanowisko urzędnicze może ubiegać się osoba, która:


1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ma nieposzlakowaną opinię;
3) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy (preferowane kierunki: administracja, administracja sądowa , filologia polska, prawo);
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7) posiada dobrą znajomość techniki biurowej i obsługi komputera, w tym umiejętność biegłego pisania.


Dodatkowe wymagania:


1) znajomość Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. nr 38 , poz. 249 z późn. zm.);
2) znajomość Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5 , poz. 22 z późn. zm.);
3) znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 109 z 2011r. , poz. 639 – tekst jednolity);
4) samodzielność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność, zdolności analityczne, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej.


Opis stanowiska: Do obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należało będzie:


1) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania;
2) wykonywanie zarządzeń i postanowień wydawanych w konkretnych sprawach;
3) protokółowanie na rozprawach i posiedzeniach;
4) inne czynności określone w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych i przepisach szczególnych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:


1) zgłoszenie do konkursu (podanie) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, z zaznaczeniem sygnatury konkursu oraz aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego;
2) życiorys;
3) odpisy lub kserokopie dokumentów (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach) potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i umiejętność obsługi komputera;
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko stażysty (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ul. Kościuszki 1 pok. 107 lub 108 (Oddział Administracyjny - I piętro) z podaniem oznaczenia konkursu i określeniem stanowiska, o jakie kandydat się ubiega lub przesłać drogą pocztową (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) w terminie do 19 czerwca 2013r. do godz. 15.00.


Zgłoszenia złożone po terminie zostaną odrzucone.


Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności;
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.


Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostaną ogłoszone w dniu 27 czerwca 2013r. w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (www.ostrowiec.sr.gov.pl), zakładka oferty pracy oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Sądu.


Dodatkowe informacje można uzyskać : P. Marzena Krzystek – Kierownik Oddziału Administracyjnego, tel . 41 / 2628-241 wewn. 117 .Wzory oświadczeń Pobierz plik

Oświadczenie 1

 ikona pdf

Oświadczenie 2

 ikona pdf

Oświadczenie 3

 ikona pdf

Oświadczenie 4

 ikona pdf