Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym
 
Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 
ogłasza konkurs na 1 ( jedno ) wolne stanowisko urzędnicze – stażysty w wydziale orzeczniczym - w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
Zakres zadań na stanowisku stażysty:
 


-  protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach , wykonywanie zarządzeń Sądu


- sporządzanie wezwań i zawiadomień dla stron i innych uczestników procesów


- wykonywanie czynności kancelaryjnych , prac administracyjno – biurowych


- obsługa urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka, skaner)


 

Kandydat na w/w stanowisko powinien  spełniać następujące wymogi:

 

 

- wykształcenie wyższe magisterskie lub ukończone studia pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy


- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych


- posiadać nieposzlakowaną opinię


- legitymować się dobrą znajomością techniki pracy biurowej oraz obsługi komputera ( środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office)


- biegle pisać na komputerze – pod dyktando

- nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe


- przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

- posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.

 

Wymagania dodatkowe:
 


- znajomość Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 38 , poz. 249 z późn. zm.)

- znajomość Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)

- znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jednolity Dz. U. nr 109 z 2011r. , poz. 639 ).

 

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 


1)    podanie wraz z aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego

2)     życiorys

3)    odpisy dokumenty lub  kserokopie potwierdzające wymagane wykształcenie ,  kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe ( oryginały dokumentów do wglądu) ;

4)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe  

5)    oświadczenie kandydata , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ;

6)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

7)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 
Termin i miejsce składania dokumentów

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ul. Kościuszki 1 pok. 107 ( I piętro) z podaniem oznaczenia konkursu lub przesłać drogą pocztową ( za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego )  w terminie do 28 czerwca 2011r. ( wtorek ) .

Zgłoszenia złożone po terminie będą odrzucone.   
     

 
Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ;

Etap II –  test z zakresu wiedzy wymaganej do pracy na danym stanowisku z zakresu znajomości wyżej cytowanych przepisów  oraz praktyczny sprawdzian umiejętności pisania na klawiaturze komputera.

Etap III
– rozmowa kwalifikacyjna

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona w dniu 4 lipca 2011r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.: www.ostrowiec.sr.gov.pl oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Sądu .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 2628-241 wewn. 100.

 
Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ewa Pachocka