Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Ogłoszenie na 2 wolne stanowiska urzędnicze - informatyka i archiwisty
Ogłoszenie na 2 wolne stanowiska urzędnicze - informatyka i archiwisty

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.

ogłasza konkurs na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze – stażysty - celem odbycia stażu urzędniczego, w tym 1 (jedno)  z przeznaczeniem do obsługi informatycznej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

    Wymagania:
    Na stanowisko urzędnicze może ubiegać się osoba, która:


1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ma nieposzlakowaną opinię;
3) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy; w przypadku ubiegania się o stanowisko stażysty z przeznaczeniem do obsługi informatycznej wymagane są studia kierunkowe;
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7) posiada znajomość techniki biurowej , w tym biegłą obsługę komputera;
8) którą cechuje samodzielność , rzetelność , komunikatywność , dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej.


    Opis stanowiska:


    Do obowiązków osoby zatrudnionej na w)w stanowisku należało będzie: wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywanie zarządzeń i postanowień wydawanych w konkretnych sprawach, protokółowanie na rozprawach i posiedzeniach oraz inne czynności określone w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych i przepisach szczególnych.


    Natomiast do obowiązków osoby zatrudnionej do obsługi informatycznej Sądu należeć będzie m.in.: serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, świadczenie pomocy użytkownikom w zakresie obsługi systemów informatycznych wdrożonych w tutejszym Sądzie ( oprogramowanie wydziałowe, finansowo-księgowe, kadrowe), prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją sprzętu komputerowego i użytkowników tego sprzętu, monitorowanie poprawności działania systemów operacyjnych, baz danych oraz aplikacji.

    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny i życiorys
2) dokumenty lub ich kserokopia potwierdzające wymagane wykształcenie,
3) oświadczenie kandydata o niekaralności,
4) oświadczenie kandydata , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


    Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ul. Kościuszki 1 pok. 107 (I piętro) z podaniem oznaczenia konkursu i określeniem stanowiska, o jakie kandydat się ubiega lub przesłać drogą pocztową (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) w terminie do 19 czerwca 2009r. do godz. 15.00.

 

Prezes Sądu Rejonowego

Barbara Wnuk-Biały