Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Ogłoszenie na 2 wolne stanowiska urzędnicze - informatyka i archiwisty
Ogłoszenie na 2 wolne stanowiska urzędnicze - informatyka i archiwisty

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.

ogłasza konkurs na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze – informatyka i archiwisty w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

Zakres zadań na stanowisku informatyka:
-  serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej;
- świadczenie pomocy użytkownikom w zakresie obsługi systemów informatycznych wdrożonych w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. (oprogramowanie wydziałowe, finansowo-księgowe, kadrowe);
- prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją sprzętu komputerowego i użytkowników tego sprzętu;
- monitorowanie poprawności działania systemów operacyjnych, baz danych oraz aplikacji .

Kandydat na stanowisko INFORMATYKA powinien spełniać następujące wymogi :
- wykształcenie wyższe min. pierwszego stopnia - kierunkowe
- znajomość zagadnień z zakresu: sieci informatycznej, w szczególności TCP/IP oraz bezpieczeństwa sieciowego, systemów Microsoft Windows 2003 Serwer/XP, pakietu biurowego Office, baz danych Microsoft SQL.

Zakres zadań na stanowisku archiwisty:
- prowadzenie archiwum Sadu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- udzielanie komórkom organizacyjnym instruktażu w zakresie porządkowania i sporządzania ewidencji dokumentacji przeznaczonej do przekazania do archiwum zakładowego;
- przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu;

- przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
- udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym;
- przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne ( kategoria A ) do właściwego archiwum państwowego;
- inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej ( kategoria B), udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów do zniszczenia.

Kandydat na stanowisko ARCHIWISTY powinien spełniać następujące wymogi:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe kierunkowe ze specjalnością archiwistyka lub zarządzanie dokumentacją własną bądź wykształcenie min. pierwszego stopnia i kurs dla archiwistów;
- dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Ponadto kandydaci powinni:         
1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiadać nieposzlakowaną opinię;
3) nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ( umyślne);
4) przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w)w stanowiskach;

6) cechować się samodzielnością , rzetelnością, komunikatywnością, dyspozycyjnością oraz umiejętnością pracy w zespole i organizacji pracy własnej.
                                  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny i życiorys;

2) dokumenty lub ich kserokopia potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
3) kserokopie świadectw pracy;
4) oświadczenie kandydata o niekaralności;

5) oświadczenie kandydata , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św., ul. Kościuszki 1, pok. 107 (I piętro) z podaniem oznaczenia konkursu lub przesłać drogą pocztową (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego)  w terminie do 4 maja 2009r.  do godz. 15.00 .       

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap I
– selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
Etap II – krótki test z zakresu wiedzy wymaganej do pracy na danym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona w dniu 12 maja 2009r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.: www.ostrowiec.sr.gov.pl oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Sądu.

 

Prezes Sądu Rejonowego

Barbara Wnuk-Biały