Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - stażysty
Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - stażysty
Autor: Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim - Barbara Wnuk-Biały   

 
Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 
ogłasza konkurs na 1 ( jedno ) wolne stanowisko urzędnicze – stażysty - celem odbycia stażu urzędniczego - w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Wymagania:

Na stanowisko urzędnicze może ubiegać się osoba , która :

1)     ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2)     ma nieposzlakowana opinię ;

3)     nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ;

4)     nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ;

5)     ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy ;

6)     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ;

7)     posiada znajomość techniki biurowej , w tym biegłą obsługę komputera ;

8)     którą cechuje samodzielność , rzetelność , komunikatywność , dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej .

 

Opis stanowiska:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należało będzie: wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywanie zarządzeń i postanowień wydawanych w konkretnych sprawach , protokółowanie na rozprawach i posiedzeniach oraz inne czynności określone w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych i przepisach szczególnych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)     list motywacyjny i życiorys

2)     dokumenty lub ich kserokopia potwierdzające wymagane wykształcenie

3)     oświadczenie kandydata o niekaralności

4)     oświadczenie kandydata , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

5)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ul. Kościuszki 1 pok. 107 ( I piętro) z podaniem oznaczenia konkursu lub przesłać drogą pocztową ( za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego )  w terminie do 20 października 2008r. do godz. 15.oo.

 

Prezes Sądu Rejonowego

Barbara Wnuk-Biały