Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 452/17
Dnia 15.12.2017 roku    
Sygn. akt. I Ns 452/17    
Wnioskodawca: Henryk Stańczyk
Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 452/17 z wniosku Henryka Stańczyka z udziałem Romana Stańczyka o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Okół, gmina Bałtów, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 3350 (poprzednio: 6424/2) o powierzchni 0,1638 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.
Sędzia Sądu Rejonowego
Beata Krystyniecka


 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 815/17
Dnia 15.12.2017 r.                                                                                                                           
Sygn. akt  I Ns 815/17
                                                         
Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 815/17 z wniosku Henryka Przemyskiego, z udziałem Antoniego Jasińskiego i innych, o stwierdzenie nabycia spadku po Feliksie Kosmali, synu Stanisława i Marianny, zmarłym w dniu 2 lipca 1989 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Grzegorzowicach, gmina Waśniów.  
W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne o powierzchni 1,6800 ha położone w Wólce Milanowskiej, gmina Nowa Słupia.  
Sąd wzywa spadkobierców Feliksa Kosmali, aby w ciągu trzech  miesięcy  od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu  o stwierdzeniu nabycia spadku.


SSR Tomasz Gawlik
 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 1076/17
Sygn. akt  I Ns 1076/17
Dnia 12 grudnia 2017 roku


Ogłoszenie o wydaniu postanowienia s sporządzeniu spisu inwentarza


W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1076/17 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym dnia 25 marca 2014 roku Mieczysławie Teodorze Pepasiu (PESEL 30041807799), mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu i ostatnio zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Słoneczne 26/2. W dniu 11 grudnia 2017 roku wydane zostało postanowienie Sądu Rejonowego w tym przedmiocie, a wykonanie niniejszego postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim zlecił Komornikowi Sądowemu, ustanowionemu przy nim             w osobie Rafała Fronczka.

 

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem, mającym pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

SSR Elżbieta Niebutkowska

 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 871/17
Dnia 11.12.2017 r.                                                                                                                         
Sygn. akt  I Ns 871/17
                                                         
                                                                   Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 871/17 z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S. A. w Warszawie, z udziałem Teresy Kilisińskiej, o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Łukaszu Kilisińskim, synu Sebastiana i Henryki, zmarłym w dniu 7 marca 2016 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. W skład spadku po Mariannie Klepacz wchodzi własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położony w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Słonecznym 36/127.  
Sąd wzywa spadkobierców Andrzeja Łukasza Kilisińskiego, aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

SSR Tomasz Gawlik
 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 862/17
Dnia 23.11.2017r.
Sygn. akt I Ns 862/17                                                                  


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 14 września 2017 roku został złożony przez Małgorzatę Stolarską i Jacka Hamerę wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Władysława Hamery, zmarłego w dniu 31 lipca 2017 roku, posługującego się za życia numerem PESEL 44031209375, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu była miejscowość Strupice nr 19, 27-425 gmina Waśniów.P O U C Z E N I E
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.    osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).


SSR Joanna Zięba
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 57