Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy
Konkurs na stanowisko stażysty docelowo informatyka
Ostrowiec Św. , dnia 29 maja 2017r.
OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY DOCELOWO INFORMATYKA W SĄDZIE REJONOWYM W OSTROWCU ŚW.


Dyrektor  Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs na 1  (jedno) wolne stanowisko stażysty docelowo informatyka w Sądzie Rejonowym  w Ostrowcu Świętokrzyskim w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oznaczenie konkursu sygnatura: Adm. 110-1/17

Wymagania konieczne:

Na w/w stanowisko może ubiegać się osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ma nieposzlakowaną opinię;
3) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) posiada wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne co najmniej pierwszego stopnia;

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7) posiada praktyczną znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego serwisowania;
8) posiada znajomość systemów klienckich Microsoft ( Windows 7,8, 10)
9) posiada znajomość systemów serwerowych Microsoft Windows Server 2003 i nowsze;
10) posiada znajomość systemów bazodanowych Microsoft SQL;

11) posiada praktyczną znajomość MS Office;

12) posiada wiedzę z zakresu administracji siecią komputerową;

13) posiada umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów natury systemowej i sieciowej;

14) posiada znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

Dodatkowe wymagania:
1) znajomość środowiska Active Directory;
2) umiejętność zarządzania bazami Microsoft SQL;
3) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu i oprogramowania;
4)  samodzielność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność, zdolności analityczne, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej.

Opis stanowiska:
Do obowiązków osoby zatrudnionej na w)w stanowisku należało będzie:
1) pomoc użytkownikom w zakresie poprawnego funkcjonowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego;
2) diagnozowanie problemów ze  sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;
3) czuwanie nad prawidłowym korzystaniem przez pracowników z powierzonego im sprzętu komputerowego i oprogramowania;
4) szkolenie pracowników Sądu z zakresu obsługi programów oraz sprzętu komputerowego , będących w użytkowaniu Sądu;
5) nadzór nad funkcjonowaniem oraz zabezpieczanie aplikacji wspierających pracę wydziałów sądowych.            

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) zgłoszenie do konkursu (podanie) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim , z zaznaczeniem sygnatury konkursu oraz aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego;
2) życiorys (cv)  uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe ;
3) odpisy lub kserokopie dokumentów   (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach) potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;  
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
6) oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko stażysty ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922)

8) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku informatyka.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ul. Kościuszki 1 pok. 107 lub 108  (Oddział Administracyjny - I piętro) z podaniem oznaczenia konkursu i określeniem stanowiska, o jakie kandydat się ubiega lub przesłać drogą pocztową (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego ) - w terminie do dnia  12 czerwca 2017r.  

Zgłoszenia złożone po terminie zostaną odrzucone.


Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostaną ogłoszone co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim  (www.ostrowiec.sr.gov.pl), zakładka „Oferty pracy” oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Sądu.

Informacje dodatkowe:
- materiały konkursowe nie podlegające archiwizacji, zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania konkursowego;
- wymagane oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.
- dodatkowe informacje można uzyskać:  P. Marzena Krzystek – Kierownik Oddziału Administracyjnego , tel. 41 / 246-20-17.

Czytaj całość »
 
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego  w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimPrezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. na podstawie art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 133 t.j. ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. 2015, poz. 133 t.j. ze zm.) , zwanej dalej „ ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013, poz. 1228), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

 

Czytaj całość »
 
Konkurs na stanowisko stażysty

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs na 1 ( jedno) ) wolne stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Oznaczenie konkursu - sygnatura : Adm. 111-1/16

 

Ilość wolnych stanowisk pracy – 1 stanowisko stażysty w wymiarze pełnego etatu

 

Zakres wykonywanych zadań:

- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie zarządzeń;

- sporządzanie wezwań i zawiadomień, wysyłanie korespondencji;

- wykonywanie czynności kancelaryjnych, prac administracyjno-biurowych;

- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych - wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, mieszczących się w zakresie obowiązków służbowych

 

Wymagania konieczne:

Na w/w stanowisko może ubiegać się osoba, która:

1) posiada wykształcenie co najmniej średnie z maturą ( preferowane wykształcenie wyższe na kierunku administracja, administracja sądowa);

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) ma nieposzlakowaną opinię;

4) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

7) posiada dobrą znajomość techniki pracy biurowej oraz obsługi komputera, w tym umiejętność biegłego pisania na klawiaturze komputera.

 

Dodatkowe wymagania:

1) Znajomość następujących aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz.U. 2015 , poz. 133 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r.

– Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( t.j. Dz.U. 2015, poz. 2316) - Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz.U. 2015, poz. 1241 ze zm.)

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 2003r. Nr 5 , poz. 22 z późn. zm.)

 

2) samodzielność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność, zdolności analityczne, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) zgłoszenie do konkursu (podanie) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, z zaznaczeniem sygnatury konkursu oraz aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego;

2) życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe;

3) odpisy lub kserokopie dokumentów (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach) potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia oraz umiejętność obsługi komputera;

4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) oświadczenie kandydata , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko stażysty ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.);

8) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ul. Kościuszki 1 pok. 107 lub 108 (Oddział Administracyjny - I piętro) z podaniem oznaczenia konkursu lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. Oddział Administracyjny ul. Kościuszki 1 , 27-400 Ostrowiec Św. (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) w terminie do 10 maja 2016r.

 

Zgłoszenia złożone po terminie zostaną odrzucone. Wszelkie braki w dokumentach złożonych przez kandydata nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętnośc;

3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjne.

 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostaną ogłoszone co najmniej na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (www.ostrowiec.sr.gov.pl), zakładka „Oferty pracy” oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Sądu.

 

Informacje dodatkowe:

- wzór oświadczenia oraz kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.

- dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym : P. Marzena Krzystek – Kierownik Oddziału Administracyjnego , tel . 41 / 246-20-17

 

Dyrektor SR w Ostrowcu Św.

Anna Pionka

Czytaj całość »
 
Program praktyk w administracji rządowej w 2015 roku
Komunikar Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie udziału Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w programie praktyk w administracji rządowej w 2015 roku
Czytaj całość »
 
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego
Na podstawie art. 149a§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U. 2015 poz. 133 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego ( Dz. U. 2012.331) Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Czytaj całość »
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
 
Czytaj całość »
 
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko stażysty docelowo informatyka

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs na 1 (jedno) wolne stanowisko stażysty – docelowo  informatyka w Sądzie Rejonowym  w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Czytaj całość »
 
Wyniki konkursu na asystenta sedziego

INFORMACJA

o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Opatowie ogłoszonego pod numerem Nr Adm.110-2/13 przeprowadzonego w dniu 14 sierpnia 2013r.


W konkursie na asystenta sędziego wzięło udział 10 kandydatów, którzy otrzymali następującą liczbę punktów:
1) Joanna Pietrzyk
- z części testowej -  36 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa  cywilnego – 6 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa karnego – 5 pkt
Łącznie : 47 pkt

2) Damian Rusak
- z części testowej -  35 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa  cywilnego – 5 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa karnego – 5 pkt
Łącznie : 45 pkt

3) Agnieszka Klimkiewicz
- z części testowej -  29 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa  cywilnego – 0 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa karnego – 0 pkt
Łącznie: 29 pkt

4) Łukasz Ziarko
- z części testowej -  22 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa  cywilnego – 0 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa karnego – 1 pkt
Łącznie: 23 pkt

5) Julita Kopeć
- z części testowej -  31pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa  cywilnego – 3 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa karnego – 3  pkt
Łącznie: 37 pkt

6) Beata Warsińska
- z części testowej -  32 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa  cywilnego – 5 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa karnego – 5 pkt
Łącznie: 42 pkt

7) Anna Zdybska
- z części testowej -  27 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa  cywilnego – 4 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa karnego – 3 pkt
Łącznie: 34 pkt

8) Mateusz Świercz
- z części testowej -  28 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa  cywilnego – 0 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa karnego – 1 pkt
Łącznie: 29 pkt

9) Maria Gajek
- z części testowej -  28 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa  cywilnego – 3 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa karnego – 1 pkt
Łącznie: 32 pkt

10) Katarzyna Dębakowska
- z części testowej -  23 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa  cywilnego – 1 pkt
- za rozwiązanie kazusu z prawa karnego – 3 pkt
Łącznie: 27 pkt


Wobec powyższego Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. wybiera na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Zamiejscowy  z siedzibą  w Opatowie Panią Joannę Pietrzyk.


Jednocześnie Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. tworzy listę rezerwową  na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą zatrudnioną na stanowisku asystenta sędziego w następującym składzie:


1) Pan Damian Rusak

2) Pani Beata Warsińska

 

Prezes
Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.
Ewa Pachocka

 

       

 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. – Wydziały Zamiejscowe w Opatowie, który odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2013r.

 

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2012r. , poz. 314) ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do konkursu:

 

1. Joanna Pietrzyk, zam. Gojców

2. Damian Rusak, zam. Opatów

3. Agnieszka Klimkiewicz, zam. Ostrowiec Św.

4. Jolanta Mazur – Błaszczyk, zam. Wyszmontów

5. Anna Cebula, zam. Sarnówek Duży

6. Łukasz Ziarko, zam. Grzegorzowice

7. Julita Kopeć, zam. Sieradowice Pierwsze

8. Beata Warsińska, zam. Ostrowiec Św.

9. Anna Zdybska, zam. Ostrowiec Św.

10. Mateusz Świercz, zam. Kielce

11. Agnieszka Kot, zam. Nieskurzów Stary

12. Maria Gajek, zam. Kielce

13. Katarzyna Dębakowska, zam. Szewna

14. Edyta Osojca, zam. Ostrowiec Św.

 

Informuję , iż konkurs odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2013r. (środa) w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ul. Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Św. (wejście od ul. Klimkiewiczowskiej), sala rozpraw nr 1 (parter) godz. 10.00. 

Kandydat powinien zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. SSR Ewa Pachocka 

 
Zakończenie postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Nr 4 (wyciąg)

Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Rejonowego w Ostrowcu Św.

Zarządzeniem Nr 7/13 z dnia 18 czerwca 2013r.

 

Komisja w składzie:

1. Stanisław Bielecki – Przewodniczący

2. Karina Adamska – Sekretarz

3. Marzena Krzystek – Członek

4. Beata Krzeszowska - Członek

 

...

 

2. ustala się, iż kandydatem wybranym na stanowisko stażysty – po przeprowadzeniu III etapu konkursu – jest Pani Magdalena Misiek, która otrzymała 10 pkt.

3. ustala się, iż pozostali kandydaci biorący udział w III etapie konkursu ostatecznie uzyskali następującą liczbę punktów w skali od 1 do 10:

1. Katarzyna Pawełek – 9 pkt

2. Anna Szwajkowska – 9 pkt

3. Małgorzata Stańczak – 9 pkt

4. na podstawie art. 3b ustęp 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz.U. Nr 109, poz. 639 z 2011r. – tekst jednolity) tworzy się listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przez ukończeniem tego stażu:

1. Katarzyna Pawełek

 2. Anna Szwajkowska

3. Małgorzata Stańczak