„Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie o sygn. akt I  Ns 647/17, z wniosku Gminy Bodzechów o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Bodzechów na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - kwoty w wysokości 103 224,00 zł (sto trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote 00/100) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 29 maja 2016 roku w sprawie GN.I.683.1.167.2016 za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Bodzechów, nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17/1 o powierzchni 0,0049 ha oraz jako działka nr 273/2 o pow. 0,2297 ha położonych w miejscowości Chmielów (obręb 4) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 września 2016 roku w sprawie AB.6740.315.2016.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy D (ulica Zacisze) wraz z odwodnieniem (rowem), przepustami, budowie kanału technologicznego oraz przebudowie sieci gazowej i energetycznej w miejscowości Chmielów, gmina Bodzechów z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które wykażą, że do daty 21 października 2016 roku były właścicielami przedmiotowej działki gruntu lub, że przysługiwało im do niej ograniczone prawo rzeczowe bądź, że są spadkobiercami tych osób. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.”

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Wołczyk