Sygn. akt I Nc 263/18

Dnia 16 lipca 2018 roku

 

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                              

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny w składzie następującym :

 

Przewodniczący      SSR Tomasz Gawlik

 

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Eos 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie  przeciwko Łukaszowi Domagale

o zapłatę w postępowaniu upominawczym

p o s t a n a w i a  :

I. podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 21 czerwca      2018 roku;

II. umorzyć postępowanie w sprawie;

III. zwrócić powodowi Eos 1 Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Niestandaryzowanemu Funduszowi Sekurytyzacyjnemu z siedzibą w Warszawie   kwotę 125 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu;

IV. oddalić wniosek powoda Eos 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie o zwrot uiszczonej opłaty od pozwu w pozostałej części.

 

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 5 lipca 2018 roku (data nadania w urzędzie pocztowym) powód Eos 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą  w Warszawie cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia i wniósł o zwrot uiszczonej opłaty od pozwu.

W myśl art. 355 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym albo gdy strony zawarły ugodę przed mediatorem, którą zatwierdził sąd.

Zgodnie z art. 203 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku (§ 1).  Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują,    że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa (§ 4).

Ze względu na to, iż powód cofnął pozew, rezygnując tym samym z kontynuacji zainicjowanego postępowania, a Sąd nie znalazł podstaw, aby uznać tę czynność dyspozycyjną za niedopuszczalną, sprzeczną z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierzającą do obejścia prawa, należało podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 21 czerwca 2018 roku i następnie je umorzyć.

Stosownie do treści art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.300) sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. W oparciu o wskazany przepis należało więc zwrócić powodowi połowę, a nie całą uiszczoną opłatę od pozwu, bowiem zarządzenie o doręczeniu pozwanemu odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu, załącznikami oraz pouczeniami o możliwości jego zaskarżenia wydano przed dokonaniem przez powoda cofnięcia pozwu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd, na podstawie art. 355 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1 i § 4 k.p.c. oraz art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych  w sprawach cywilnych orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                              Tomasz Gawlik

Dnia 16.07.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 565/17

 

„O g ł o s z e n i e”

                          

                           

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 565/17 z wniosku Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie, z udziałem Piotra Gądka, o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Krzemińskiej, córce Janusza i Ireny, zmarłej w dniu 13 października  2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu.   

Sąd wzywa spadkobierców Wandy Krzemińskiej aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik

Sygn. akt I Nc 4646/17

Dnia 6 lipca 2018 roku

 

P O S T A N O W I E N I E

  Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny w składzie następującym :

 

Przewodniczący      SSR Tomasz Gawlik

 

po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa YBT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Norbertowi Gacowi o zapłatę w postępowaniu upominawczym

 

p o s t a n a w i a  :

 

I.  podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 roku;

II.  umorzyć postępowanie w sprawie;

III. zwrócić powodowi YBT Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwotę 15 zł (piętnaście złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu;

IV. oddalić wniosek powoda YBT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zwrot uiszczonej opłaty od pozwu w pozostałej części.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Pismem z dnia 27 czerwca 2018 roku (data nadania w urzędzie pocztowym) powód YBT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia  i wniósł o zwrot uiszczonej opłaty od pozwu.

W myśl art. 355 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym albo gdy strony zawarły ugodę przed mediatorem, którą zatwierdził sąd.

Zgodnie z art. 203 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego  aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku (§ 1).  Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują,    że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa (§ 4).

Ze względu na to, iż powód cofnął pozew, rezygnując tym samym z kontynuacji zainicjowanego postępowania, a Sąd nie znalazł podstaw, aby uznać tę czynność dyspozycyjną za niedopuszczalną, sprzeczną z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierzającą do obejścia prawa, należało podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 roku i następnie je umorzyć.

Stosownie do treści art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.300) sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. W oparciu o wskazany przepis należało więc zwrócić powodowi połowę, a nie całą uiszczoną opłatę od pozwu, bowiem zarządzenie o doręczeniu pozwanemu odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu, załącznikami oraz pouczeniami o możliwości jego zaskarżenia wydano przed dokonaniem przez powoda cofnięcia pozwu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd, na podstawie art. 355 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1  i § 4 k.p.c. oraz art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych  w sprawach cywilnych orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                             Tomasz Gawlik

Sygn. akt I Nc 4702/17

Dnia 6 lipca 2018 roku

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                          

 

 

 

            Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny w składzie następującym :

 

 

 

Przewodniczący      SSR Tomasz Gawlik

 

 

 

po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa YBT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Sebastianowi Stańcowi (Staniec) o zapłatę w postępowaniu upominawczym

 

 

 

p o s t a n a w i a  :

 

 

 

I.                   podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 18 maja  2018 roku;

 

II.                umorzyć postępowanie w sprawie;

 

III.             zwrócić powodowi YBT Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwotę 15 zł (piętnaście złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu;

 

IV.             oddalić wniosek powoda YBT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zwrot uiszczonej opłaty od pozwu w pozostałej części.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

 

Pismem z dnia 27 czerwca 2018 roku (data nadania w urzędzie pocztowym) powód YBT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia i wniósł o zwrot uiszczonej opłaty od pozwu.

 

W myśl art. 355 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym albo gdy strony zawarły ugodę przed mediatorem, którą zatwierdził sąd.

 

Zgodnie z art. 203 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku (§ 1).  Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują,    że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa (§ 4).

 

Ze względu na to, iż powód cofnął pozew, rezygnując tym samym z kontynuacji zainicjowanego postępowania, a Sąd nie znalazł podstaw, aby uznać tę czynność dyspozycyjną za niedopuszczalną, sprzeczną z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierzającą do obejścia prawa, należało podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 18 maja 2018 roku i następnie je umorzyć.

 

Stosownie do treści art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.300) sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. W oparciu o wskazany przepis należało więc zwrócić powodowi połowę, a nie całą uiszczoną opłatę od pozwu, bowiem zarządzenie o doręczeniu pozwanemu odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu, załącznikami oraz pouczeniami o możliwości jego zaskarżenia wydano przed dokonaniem przez powoda cofnięcia pozwu.

 

Mając powyższe na uwadze, Sąd, na podstawie art. 355 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1 i § 4 k.p.c. oraz art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

 

Pouczenie

 

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 

 

 

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

 

                                                                                                             Tomasz Gawlik

 

 

Sygn. akt I Nc 4641/17

Dnia 6 lipca 2018 roku

 

 

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                         

            Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny w składzie następującym :

Przewodniczący      SSR Tomasz Gawlik

 

po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa YBT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Pawłowi Szewczakowi o zapłatę w postępowaniu upominawczym

 

p o s t a n a w i a  :

 

I.                   podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 7 maja 2018 roku;

II.                umorzyć postępowanie w sprawie;

III.             zwrócić powodowi YBT Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwotę 15 zł (piętnaście złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu;

IV.             oddalić wniosek powoda YBT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zwrot uiszczonej opłaty od pozwu w pozostałej części.

U z a s a d n i e n i e

 

Pismem z dnia 27 czerwca 2018 roku (data nadania w urzędzie pocztowym) powód YBT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia  i wniósł o zwrot uiszczonej opłaty od pozwu.

W myśl art. 355 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym albo gdy strony zawarły ugodę przed mediatorem, którą zatwierdził sąd.

Zgodnie z art. 203 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku (§ 1).  Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują,    że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa (§ 4).

Ze względu na to, iż powód cofnął pozew, rezygnując tym samym z kontynuacji zainicjowanego postępowania, a Sąd nie znalazł podstaw, aby uznać tę czynność dyspozycyjną za niedopuszczalną, sprzeczną z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierzającą do obejścia prawa, należało podjąć postępowanie w sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 7 maja 2018 roku i następnie je umorzyć.

Stosownie do treści art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.300) sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. W oparciu o wskazany przepis należało więc zwrócić powodowi połowę, a nie całą uiszczoną opłatę od pozwu, bowiem zarządzenie o doręczeniu pozwanemu odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu, załącznikami oraz pouczeniami o możliwości jego zaskarżenia wydano przed dokonaniem przez powoda cofnięcia pozwu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd, na podstawie art. 355 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1  i § 4 k.p.c. oraz art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych  w sprawach cywilnych orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 

                                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                             Tomasz Gawlik